Menu Drop Down

 

 TIN TỨC

   
 
  Khuyến mại   Dịch vụ mới   Nhịp cầu khách hàng   Sửa chữa nâng cấp mạng lưới   Phóng sự ảnh   Điểm báo   Hoạt động cộng đồng   Hoạt động VNPT Hà Nội
 

 
     
Ngày đưa thông tin: 16/10/2012
   
  Thông tư số: 10/2012/TT-BTTTT  
 
Ban hành danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------------

Số: 10/2012/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2012

THÔNG TƯ

Ban hành danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Viễn thông

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và Nghị định số 50/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 187/2007/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông;

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư ban hành danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông,

Điều 1. Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông mà một tổ chức, cá nhân đã sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần trong một doanh nghiệp viễn thông thì không được sở hữu trên 20% vốn điều lệ hoặc cổ phần của doanh nghiệp viễn thông khác cùng kinh doanh trong một thị trường dịch vụ viễn thông, cụ thể như sau:

Dịch vụ thông tin di động mặt đất quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 05/2012/TT-BTTTT ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phân loại dịch vụ viễn thông.

Điều 2. Căn cứ từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại Điều 1 Thông tư này cho phù hợp với chính sách quản lý về viễn thông của Nhà nước.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2012.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp viễn thông, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Bắc Son

(Nguồn tin: Theo www.vietlaw.gov.vn)

 
     
 
 
     
 
CÁC TIN MỚI HƠN
 
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
    •   Thông tư Số: 102/2012/TT-BTC (9/7/2012)
    •   THÔNG TƯ Số: 05/2012/TT-BTTTT về việc Phân loại các dịch vụ viễn thông (29/5/2012)
    •   THÔNG TƯ Số: 04 /2012/TT-BTTTT (23/4/2012)
    •   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 46/2012/TTLT-BTC-TTCP (27/3/2012)
    •   Chỉ thị Số: 04/CT-BTTTT (13/1/2012)
    •   LUẬT KHIẾU NẠI (7/12/2011)
    •   QUYẾT ĐỊNH Số: 1590/QĐ-BTTTT Về số dịch vụ nhắn tin và giá cước bản tin nhắn phục vụ vận động bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan Thiên nhiên Mới của Thế giới (17/10/2011)
    •   Nghị định Số: 83/2011/NĐ-CP (27/9/2011)
    •   Văn bản số 1843/BTTTT-KHTC (22/8/2011)
    •   QUYẾT ĐỊNH Số: 1175/QĐ-BTTTT (16/8/2011)
    •   Thông tư Số: 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (8/8/2011)
    •   Thông tư số: 16/2011/TT-BTTTT (1/8/2011)
    •   Thông tư: Số: 13 /2011/TT-BLĐTBXH (25/7/2011)
    •   Văn bản: Số 1843/BTTTT-KHTC V/v Hướng dẫn xây dựng dự toán thu, (19/7/2011)
    •   Văn bản: 1790/BTTTT-VNCERT (13/7/2011)
 
     

FANPAGE VNPT HANOI   |   TRANG CHỦ   |   LIÊN HỆ  |   ĐANG TRUY CẬP: NGƯỜI

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
VNPT HÀ NỘI
Địa chỉ: 75 Phố Đinh Tiên Hoàng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Giấy phép của Sở TT & TT HN số 1839/GP-TTĐT cấp ngày 25/ 05/ 2016.
ĐT:
(84-024) 3668 6868, Fax: (84-024) 3668 6888.
E-mail: contact@vnpt-hanoi.com.vn